Wycena nieruchomości

Posiadamy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6295 wydane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Mamy zaszczyt należeć do Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego oraz Polskiej Federacji Rzeczoznawców Majątkowych.


Świadczymy usługi na rzecz klientów indywidualnych, przedsiębiorstw, urzędów administracji państwowej i samorządowej. Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi dotyczącymi szacowania wartości nieruchomości. Jesteśmy objęci ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Świadczymy również usługi z zakresu uzupełniania dokumentacji prawnej nieruchomości, pomagamy w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Wykonujemy czynności szacowania dla poniższych nieruchomości:
 • gruntowych niezabudowanych,
 • gruntowych zabudowanych,
 • lokalowych,
 • w trakcie zabudowy,
 • spółdzielczo własnościowe prawo do lokalu,
 • analizy rynku.
Celem sporządzenia operatu szacunkowego może być m.in.:
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenia opłaty adiacenckiej,
 • ustalenia opłaty planistycznej,
 • ustalenia ceny sprzedaży, zamiany, negocjacji,
 • podziału majątku.
 
Zamawiający czynności szacowania nieruchomości powinien przedstawić następujące dokumenty:
Wycena nieruchomości niezabudowanej
 • Aktualny odpis księgi wieczystej,
 • Akt notarialny lub inny dokument stwierdzający prawo do nieruchomości,
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wycena nieruchomości zabudowanej
 • Aktualny odpis księgi wieczystej,
 • Akt notarialny lub inny dokument stwierdzający prawo do nieruchomości,
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • Dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu.
Wycena nieruchomości w trakcie zabudowy:
 • Aktualny odpis księgi wieczystej,
 • Akt notarialny lub inny dokument stwierdzający prawo do nieruchomości,
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • Ostateczna decyzja pozwolenie na budowę,
 • Dokumentacja architektoniczno-budowlana obiektu.
Wycena nieruchomości lokalowej
 • Aktualny odpis księgi wieczystej,
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów, budynków, kartoteki lokalu,
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy,
 • Plan lokalu (jeżeli jest to możliwe).
Wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • Zaświadczenie ze Spółdzielni mieszkaniowej,
 • Odpis księgi wieczystej (jeżeli istnieje),
 • Akt notarialny lub przydział ze Spółdzielni,
 • Plan lokalu (jeżeli jest to możliwe).
W szczególnych przypadkach wymagane są dodatkowo inne dokumenty np.:
 • Postanowienia sądowe,
 • Decyzje administracyjne,
 • Umowy.
Jeśli zatem stoisz na progu decyzji o sprzedaży swej nieruchomości, chcesz poznać jej wartość rynkową, podkreślam rynkową, czyli zgodnie z treścią Art. 151.1. najbardziej prawdopodobną jej ceną, możliwą do uzyskania na rynku, określoną z uwzględnieniem cen transakcyjnych, to zgłoś się do nas. Napisz wiadomość lub zadzwoń.