Szkolenia zawodowe

Zgodnie z Art.175.2. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowania wypełniania tego obowiązku. Dokumentację potwierdzającą wypełnianie tego obowiązku rzeczoznawca majątkowy przechowuje przez okres 5 lat.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych  

§ 2. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych odbywa się przez:

 1. ukończenie organizowanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, warsztatów, w trakcie których co najmniej 80% czasu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy warsztat, oraz
 2. ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów lub
 3. udział w konferencjach lub sympozjach naukowych, lub
 4. własne lub współautorskie publikacje książkowe, lub
 5. własne lub współautorskie artykuły w czasopismach, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.2)) – z zakresu zagadnień, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi doskonalenie kwalifikacji zawodowych są:  

 1. w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 1 – dokument potwierdzający ukończenie warsztatu;
 2. w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 2 – dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych, szkolenia lub kursu; 
 3. w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 3 – dokument potwierdzający udział w konferencji lub sympozjum naukowym;
 4. w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 4 – oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego wskazujące tytuł książki, rok wydania, wydawcę oraz numer ISBN;
 5. w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 5 – oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego wskazujące tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok i numer wydania, wydawcę, częstotliwość oraz numer ISSN.  

§ 4.

 1. Ocena spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywana jest w formie punktowej. 
 2. Liczbę punktów za wykonanie działań wymienionych w § 2 określa się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
 3. Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznaje się za spełniony, jeżeli w okresie rozliczeniowym rzeczoznawca majątkowy wykonał działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 12 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2, w tym ukończył warsztaty, o których mowa w § 2 pkt 1, w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 6 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2.
 4. Spełnienie warunków określonych w ust. 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wymienionych w § 3.

§ 5. 1. Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.