Doskonalenie zawodowe Rzeczoznawcy Majątkowego

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z 20 lipca 2017 roku obowiązująca od 1 września 2017 roku ( Dz.U. 2017 poz. 1509 ) ponownie nadała doskonaleniu zawodowemu rzeczoznawców majątkowych formę obowiązku określonego w ustawie oraz rozporządzeniu. Obecny stan prawny stanowi powrót do rozwiązań prawnych znanych przed 1 stycznia 2014 roku. W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku obowiązek doskonalenia zawodowego, choć ustawowo przewidziany nie wiązał się z sankcją dyscyplinarną. Wykazanie jego realizacji było jednak często niezbędne przed organizacjami zawodowymi. Nierzadko wymagały tego również organy państwowe w razie wykonania czynności biegłego.

W związku z pracami legislacyjnymi Kancelaria Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Spółka z o.o. uzyskała oficjalne stanowisko Ministra Inwestycji i Rozwoju ( obecnie właściwego rzeczowo ), że realizowane przez Internet szkolenia spełniają warunki uznania ich za doskonalenie zawodowe w roku 2018 i kolejnych. Nadto szkolenia zrealizowane od 1 stycznia 2018 roku, a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będą zaliczane na doskonalenie zawodowe w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku.

Szkolenia i kursy z zakresu czynności rzeczoznawcy majątkowego ( art. 174 ust. 3 i 3a u.g.n ) stanowią niezmiennie podstawową formę realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego. W 2018 roku przez ich ukończenie zdobyć można do 8 punktów. Od roku 2019 będzie to 6 punktów. Jest to odpowiednio 16 godzin szkoleniowych oraz 12 godzin szkoleniowych, gdyż jeden punkt nabywa się przez ukończenie 2 godzin szkolenia. Szkolenia organizować może każdy podmiot prowadzący działalność w tym zakresie. Temat ten, ze względu na bezpieczeństwo rzeczoznawców był przedmiotem szczegółowych konsultacji w toku prac legislacyjnych. W rezultacie Minister Inwestycji i Rozwoju w odpowiedzi na skierowane przez Kancelarię Prawa Gospodarczego i Nieruchomości Sp. z o.o. zapytanie dokonał wykładni autentycznej projektowanych ówcześnie norm prawnych. Stanowisko Ministra w tym przedmiocie pozostaje szczególnie istotne ze względu na bezpieczeństwo Klientów korzystających ze szkoleń organizowanych przez podmioty komercyjne.

Minister jednocześnie potwierdził, co ma znaczenie dla rzeczoznawców realizujących doskonalenie, że "[...] jedynym sposobem doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, w zakresie którego zaproponowano ograniczenia podmiotowe, są warsztaty organizowane przez organizacje zawodowe. W zakresie szkoleń nie przewidziano żadnych ograniczeń podmiotowych, co a contrario oznacza, że mogą być prowadzone przez wszystkie podmioty świadczące usługi szkoleniowe dla rzeczoznawców majątkowych."

Minister Inwestycji i Rozwoju jest obecnie właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych na skutek wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 Poz. 175) jako minister kierujący działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.

W chwili obecnej projekt rozporządzenia oczekuje na akceptację Komisji Prawniczej i po podpisaniu przez Ministra zostanie ogłoszony w Dzienniku Urzędowym. Zapraszamy do zapoznanaia się z pełną informacją poświęconą doskonaleniu zawodowemu, dostępną w zakładce Szkolenia dla rzeczoznawców: Zasady doskonalenia zawodowego w 2018 roku.